Korisnik Ria Money Transfer usluga ima pravo na prigovor ukoliko smatra da se Platna institucija ne pridržava odredaba zakona koji reguliše zaštitu korisnika finansijskih usluga i drugih propisa. Korisnik može podneti Prigovor na jedan od sledećih načina:

Usmeno pozivanjem Korisničkog servisa na:
+381 11 4230-201 ili +381 11 4230-206

Pisanim putem na e-mail adresu:
reklamacije@transfernova.com

Pisanim putem na adresu sedišta TransferNova:
Kronštatska 5, 11040 Beograd

Prigovor podnet u pisanoj formi treba biti naznačen kao Prigovorač i potpisan od strane Korisnika. Korisnik ima pravo da podnese Prigovor u roku od tri godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili interesa.

TransferNova se obavezuje da u roku od 15 dana od dana prijema Prigovora na isti odgovori Korisniku. Izuzetno ukoliko TransferNova iz razloga koji ne zavise od njene volje, ne može da dostavi odgovor u predviđenom roku – ovaj rok se može produžiti za najviše još 15 dana, o čemu je dužna da u pismenoj formi obavesti Korisnika u roku od 15 dana od prijema Prigovora.

U slučaju da Korisnik nije zadovoljan odgovorom, ili ukoliko TransferNova nije odgovorila u gorenavedenom roku, Korisnik može pre pokretanja spora, u pisanoj formi obavestiti Narodnu banku Srbije o svom Prigovoru, odnosno podneti Pritužbu NBS u skladu sa rokovima i procedurom definisanim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Korisnik svoju Pritužbu NBS, može uputiti na adresu Centra za zaštitu i edukaciju korisnika Finansijskih usluga Nemanjina broj 17, Beograd, poštanski fah 712.

U slučaju da Korisnik prigovor podnese usmeno, Platna institucija će se potruditi da doće do rešenja u što kraćem roku i usmeno ga saopšti Korisniku, ali je dužna da ga upozori da nema obavezu razmatranja usmenog prigovora, kao i da ga poduči o gorenavedenom načinu na koji se Prigovor može podneti u pisanoj formi.